Bhojpur Tyamke Danda (Temke) Photosतपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।