500 भन्दा बढि प्रश्न एकै ठाउमा (share गरि सुरक्षित राखनुहोला)

१) पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढा रहेको क्षेत्र कुन हो ? उत्तर : चिम्बोराजो २) हावापानी सम्बन्धि…