मतदान केन्द्रमा भर्नुपर्ने अनुसुचीको नमुना

यो लिंकमा गएर हेर्नुहोस्।